เกี่ยวกับครูแมค

ครูแมค (ธนา) เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและภาษาอังกฤษสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การสอนมาแล้วกว่า 20 ปี ส่งลูกศิษย์เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น CU, TU, KU, MU, etc. ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรอินเตอร์

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี1 คณะเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี2 ศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน
    • อาจารย์มหาวิทยาลัย (สอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
    • ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์