เกี่ยวกับครูแมค

ครูแมค (ธนา) เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและภาษาอังกฤษสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษให้กับน้อง ๆ มาแล้วกว่า 10 ปี

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
ผลสอบภาษาอังกฤษ
  • TU-GET 960 (จากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน)