บทความที่ 5: Mind Map เรื่อง Basic Clause Patterns

(คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น หากยังไม่ชัดพอให้คลิกดูขนาดเต็มที่นี่)

พี่แมคเคยเกริ่นเรื่อง clauses เอาไว้นิดหน่อยในบทความที่ 2 วันนี้พี่จะมาพูดถึงรูปแบบพื้นฐานของ clause (basic clause patterns) โดยเราจะสนใจเฉพาะประโยคความเดียว (simple sentence) ก่อน

ภาพที่น้องเห็นข้างบนจะเรียกว่าเป็น mind map ก็ไม่เชิง เพราะพี่แมคไม่ได้เขียนขึ้นตามหลักการเขียน mind map ของสำนักไหนทั้งนั้น (ส่วนใหญ่จะนิยมเขียนกันตามวิธีของของ Tony Buzan) แต่พี่ทำขึ้นคล้าย ๆ กับเป็นแผนภาพเฉย ๆ โดยเน้นความสวยงามและให้อ่านง่าย

ความหมายของอักษรย่อในภาพข้างบน
aux. = auxiliary verb (กริยาช่วย)
adj. = adjective
adv. = adverb
prep. = preposition/prepositional
Oi = indirect object (กรรมรอง)
Od = direct object (กรรมตรง)
น้อง ๆ ดูภาพพร้อมกับอ่านคำอธิบายต่อไปนี้ประกอบไปด้วยนะครับ จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น


 

Elements


ส่วนประกอบ (elements) ของ clause มีอยู่ 5 อย่างคือ S, V, O, C, A

ส่วนประกอบแรกคือ S (subject)
 • ในโครงสร้างพื้นฐานนี้เราจะสนใจเฉพาะ S ที่อยู่ในรูปของ noun phrase อย่างเดียวก่อน
 • ตัวอย่างของ noun phrase ก็เช่น a beautiful girl (determiner + adjective + noun), cars (noun โดด ๆ), he (pronoun โดด ๆ)
ส่วนประกอบที่สองคือ V (verb)
 • ต้องอยู่ในรูปของ verb phrase เท่านั้น
 • คำว่า lexical verb หมายถึงกริยาศัพท์ครับ คือกริยาทั่ว ๆ ไปที่ไม่ใช่กริยาช่วยนั่นเอง เช่น run, walk, talk ฯลฯ เยอะแยะมากมาย
 • ตัวอย่างของ verb phrase เช่น is eating (auxiliary verb + lexical verb), eats (lexical verb โดด ๆ)
ส่วนประกอบที่สามคือ O (object)
 • ในโครงสร้างพื้นฐานนี้เราจะสนใจเฉพาะ O ที่อยู่ในรูปของ noun phrase อย่างเดียวก่อน
 • ตัวอย่างของ noun phrase ก็เหมือนในกรณีของ S แต่อย่าลืมว่าถ้าเป็น pronoun ต้องอยู่ในรูปกรรม เช่น me, him, her เป็นต้น
ส่วนประกอบที่สี่คือ C (complement)
 • C มีหน้าที่บรรยาย S หรือ O
 • C อาจจะอยู่ในรูปของ noun phrase
 • C อาจจะอยู่ในรูปของ adjective phrase เช่น good, very good เป็นต้น
 • C อาจจะอยู่ในรูปของ prepositional phrase เช่น in good health, at ease เป็นต้น
 • C อาจจะอยู่ในรูปอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมา แต่เราเอาแค่นี้ก่อน เพราะตอนนี้เรากำลังเรียนรูปแบบพื้นฐาน
ส่วนประกอบที่ห้าคือ A (adverbial)
 • A มีหน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลแวดล้อมให้กับ clause ซึ่งอาจจะเป็นการขยาย V เพื่อบอกลักษณะของการทำกริยา บอกเวลา บอกสถานที่ ฯลฯ นอกจากนี้อาจขยายทั้ง clause เพื่อบอกมุมมองหรือทัศนคติของผู้พูด และอื่น ๆ อีกเยอะแยะมากมาย
 • A อาจจะอยู่ในรูปของ noun phrase เช่น every year (determiner + noun)
 • A อาจจะอยู่ในรูปของ adverb phrase เช่น quickly, very quickly 
 • A อาจจะอยู่ในรูปของ prepositional phrase เช่น in the bathroom, on the aircraft 
 • A อาจจะอยู่ในรูปอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมา แต่เราเอาแค่นี้ก่อน เพราะตอนนี้เรากำลังเรียนรูปแบบพื้นฐาน

 

Basic patterns


รูปแบบพื้นฐานของ clauses มีอยู่ทั้งหมด 7 รูปแบบ ดูจากในภาพได้เลยครับ ลองวิเคราะห์ตัวอย่างประโยคที่ให้ไว้ด้วยนะครับ ว่าส่วนไหนเป็น S, V, O, C, A จะได้เข้าใจมากขึ้น และจะจำได้ดีขึ้นด้วย


 

Clause types 


เราสามารถแบ่ง clauses ออกได้เป็น 4 ชนิดคือ declaratives (แจ้งให้ทราบ), interrogatives (ถามให้ตอบ), imperatives (บอกให้ทำ) และ exclamatives (อุทาน)

Clauses 3 ชนิดแรกอาจแบ่งได้เป็นประโยค positive (+) และประโยค negative (–) อันนี้ไม่มีอะไรยากครับ ประโยค negative ก็คือประโยคที่มีคำว่า not ปรากฏอยู่แค่นั้นเอง

บทความนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกในเว็บไซต์ tutormax.spaces.msn.com โพสต์ครั้งที่สองในเว็บไซต์ tutormax.wordpress.com (on March 18, 2011) และโพสต์ครั้งที่สามในเว็บไซต์ krumac.com

References
 1. Oxford guide to English grammar by John Eastwood.
 2. Longman student grammar of spoken and written English by Douglas Biber, Susan Conrad, and Geoffrey Leech.
 3. A comprehensive grammar of the English language by Randolph Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik.