บทความที่ 3: แผนภาพสรุปเรื่อง Present Perfect

(คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น)

การใช้แผนภาพสรุปเนื้อหาไวยากรณ์เรื่อง tenses จะช่วยให้เข้าใจและจดจำรูปแบบและวิธีใช้ tenses ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น แผนภาพข้างบนเป็นการสรุปเรื่อง present perfect อย่างย่อ ๆ ครับ
สูตรของ present perfect คือ has/have + V3
พี่แมคขออธิบายการใช้ present perfect ในกรณีที่ 1 เพิ่มเติมนิดนึงนะครับ คำว่า “สถานะ” หรือ “สภาวะ” นั้นแปลมาจากคำว่า state ในภาษาอังกฤษ แล้วมันคืออะไรล่ะ?

ลองดูตัวอย่างประโยคในกรณีที่ 1 นะครับ We’ve known each other since we were children. คำว่า know (รู้/รู้จัก) ในที่นี้เป็นตัวอย่างของคำกริยาที่บอกสถานะ (stative verbs) กล่าวคือมันไม่ได้เป็นเรื่องของการกระทำ แต่มันแสดงถึงสถานะของจิตใจ ตัวอย่างคำกริยาประเภทนี้นอกจากคำว่า know แล้วก็มี love, like, believe เป็นต้น หรืออาจเป็นคำกริยาที่แสดงสถานะความเป็นเจ้าของ เช่น have, possess, own เป็นต้น นอกจากนี้ก็มีสถานะแบบอื่น ๆ อีก แต่วันนี้เอาแค่นี้แหละครับ พี่อยากให้น้องจำหลักการกว้าง ๆ ให้ได้ก่อน แล้วค่อยไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทีหลัง

บทความนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกในเว็บไซต์ tutormax.spaces.msn.com โพสต์ครั้งที่สองในเว็บไซต์ tutormax.wordpress.com (on March 17, 2011) และโพสต์ครั้งที่สามในเว็บไซต์ krumac.com

Reference: A Communicative Grammar of English (3rd Edition) by Geoffrey Leech & Jan Svartvik.