ตัวเชื่อม (connectors)

เรื่อง "ตัวเชื่อม" เป็นเรื่องที่ต้องทบทวนก่อนสอบ‎ภาษาอังกฤษนะครับ ไม่ว่าจะเป็น 7 วิชาสามัญ, GAT และข้อสอบอื่น ๆ ด้วย นอกจากเราต้องรู้ความหมายของตัวเชื่อมแต่ละตัวแล้ว เราต้องรู้วิธีใช้ด้วย


Coordinating conjunctions ได้แก่ and, or, but, nor, for*, so*, yet
(*เฉพาะกรณีที่ for แปลว่าเพราะ และ so แปลว่าดังนั้น; สองคำนี้ใช้เชื่อม clauses)

Subordinating conjunctions มีเยอะแยะไปหมด เช่น although, because, when, so that, if, as if, as though, etc.

Connective adverbs ก็มีเยอะแยะอีกเหมือนกัน เช่น however, nevertheless, therefore, accordingly etc. รวมไปถึงพวก adverbial phrases เช่น in addition, in contrast, in fact, on the other hand, etc. (มักจะอยู่ในรูป preposition + N) ตัวเชื่อมในกลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษคือสามารถย้ายตำแหน่งในประโยคได้ (อาจวางไว้ต้น/กลาง/ท้ายของประโยคที่นำมาเชื่อม) สังเกตการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาพด้วยนะครับ

Prepositions ก็มีมากมาย มันอาจเป็นคำ ๆ เดียว (simple prepositions) เช่น about, without, by, etc. หรืออาจประกอบด้วยคำมากกว่าหนึ่งคำ (complex prepositions) เช่น because of, in spite of, according to, in addition to, etc. (สังเกตว่ามักจะมี simple preposition ห้อยท้าย)

แถมเรื่องตัวเชื่อมอีกนิดนะครับ อันนี้เป็นการใช้ however กับ though กรณีพิเศษ


บทความนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 17, 2015 (โพสต์A,โพสต์B)