โจทย์ grammar จาก facebook (17)

โจทย์ข้อนี้เป็นแนว ‪O-NET‬, TU-GET‬ นะครับ ลองทำกันดูเลยครับ

(ภาพหาย)  

เฉลย

ตอบข้อ 4

โจทย์ข้อนี้ใช้ patterns ต่อไปนี้

ก. too + adj/adv + to do something (...เกินไปที่จะ)
ข. so + adj/adv + that-clause (...มากจนกระทั่งว่า)
ค. adj/adv + enough + to do something (...เพียงพอที่จะ)

ตัดตัวเลือก 2, 5 ทิ้งเพราะไม่ตรงรูปแบบข้างต้น ส่วนตัวเลือกที่เหลือต้องพิจารณาจากความหมาย ซึ่งจะพบว่าตัวเลือก 4 make sense ที่สุด
"อย่าคิด (ยกเว้นว่าถ้าคุณสุขภาพแย่) ว่าคุณแก่เกินไปที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ไกล ๆ นาน ๆ"
embark on หมายถึง "เริ่มทำ" (สิ่งใหม่ ๆ/สิ่งที่ยาก/สิ่งที่น่าตื่นเต้น)

ผู้อ่านสามารถอ่านเรื่อง so … that, such … that และ too … to เพิ่มเติมได้ในบทความที่ 9
 
โจทย์และคำเฉลยนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 26, 2015