โจทย์ grammar จาก facebook (22)

ข้อสอบแนว O-NET นะครับ
   

เฉลย

คำตอบคือตัวเลือก 4

เหตุผล

1. คำว่า rich ในที่นี้แปลว่า "อุดม (สมบูรณ์)" ใช้คู่กับ preposition "in" เช่น Liver is rich in vitamin A. (ตับอุดมไปด้วยวิตามินเอ)

2. ประโยคนี้ถือว่าลดรูปมาจาก Thailand is a country [which is rich in natural resources]. เมื่อตัด which is ออกจะได้
Thailand is a country [rich in natural resources]. (นักเรียนต้องไปทวนเรื่องการลดรูป relative clause)
ตรงนี้เราอาจสรุปเป็นหลักการได้ว่า กรณีที่ adjective มาพร้อมกับ preposition ที่เราท่องคู่กัน เช่น rich in, interested in ปกติเราจะวาง adjective + prep. ไว้หลังนามที่มันขยาย เช่น
This course is designed for students [interested in ecology].
มองง่าย ๆ ว่าลดรูปมาจาก ...students [who are interested in ecology]
แต่ก็มี adjective บางตัว เช่น similar ซึ่งใช้ได้ทั้ง noun + similar to หรือ similar + noun + to ก็ได้
The Ukrainians speak a language similar to Russian.
The Ukrainians speak a similar language to Russian.
ชาวยูเครนพูดภาษาที่คล้ายกับภาษารัสเซีย
โจทย์ข้อนี้ถือว่าค่อนข้างยากทีเดียว แต่โจทย์คล้าย ๆ แบบนี้ก็เคยออก O-NET มาแล้วครับ

บทความนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 31, 2015