โจทย์ grammar จาก facebook (24)

มาฝึกทำโจทย์แนว error identification กันนะครับ ให้นักเรียนเลือกว่าหมายเลขไหนผิด และเสนอวิธีแก้ด้วย

สำหรับน้อง ๆ ม.6 ที่จะสอบ O-NET อย่าลืมนะครับว่าตอนสอบจริงต้องพิจารณาก่อนว่าหมายเลขไหนผิด (1, 2, 3, 4) พอได้ที่ผิดแล้วค่อยไปเลือกว่ามันต้องแก้เป็นอะไร (มันจะมี choices ให้เลือกว่าจะแก้เป็น A, B, C หรือ D) สรุปคือในโจทย์ 1 ข้อน้องต้องระบายวงกลมเพียงวงเดียวจากทั้งหมด 16 วงเฉลยนะครับ ผิดที่หมายเลข 2
ต้องแก้เป็น many more เพราะ country people เป็นพหูพจน์

สิ่งที่นักเรียนต้องรู้มีดังต่อไปนี้

ก. ปรกติเราใช้ much/far/a lot ขยายคำขั้นกว่าหรือคำว่า more เพื่อสื่อความหมายว่า "กว่ามาก ๆ" เช่น
{much/far/a lot} better (ดีกว่ามาก ๆ)
{much/far/a lot} more money (เงินเยอะกว่ามาก ๆ)
ข. แต่กรณีที่คำว่า more ขยายคำนามพหูพจน์อยู่ เราจะใช้ much ไม่ได้ต้องใช้ many แทน เช่น
{many/far/a lot} more people
Jack knows many more country people than he does town people.
แจ๊ครู้จักคนชนบทเป็นจำนวนมากกว่าที่เขารู้จักคนเมืองมาก
บางคนอาจคิดว่า he does ผิดเพราะ "มันดูแปลก ๆ" อันนี้ถ้าไม่เคยเห็นมันก็ดูแปลก แต่จริง ๆ มันถูกแล้วนะครับ เพราะคำว่า does แทนคำว่า knows ข้างหน้า (does ในที่นี้เป็นกริยาช่วยใช้แทนกริยาหลักที่กล่าวมาก่อนแล้ว ไม่ได้แปลว่า "ทำ" นะ) ดูตัวอย่างเพิ่มเติมเลยนะครับ
She has far more money than I do.
หล่อนมีเงินมากกว่าฉันเยอะ


บางคนอาจสงสัยว่าจากประโยคที่โจทย์ให้มา เราสามารถตัด he does ออกไปเลยได้ไหม

คำตอบก็คือกรณีนี้พอจะตัดออกได้ครับ ไม่ผิดไวยากรณ์:
Jack knows many more country people than town people.

แต่บางกรณีการตัดออกก็จะทำให้ประโยคกำกวม ลองดูประโยคนี้นะครับ
Jack knows Mary better than Ann.
ประโยคนี้ตีความได้สองอย่าง
Jack knows Mary better than Ann does.
( = ... better than Ann knows Mary)
หรือ
Jack knows Mary better than he does Ann.
( = ... better than he knows Ann)

บทความนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ February 2, 2015