โจทย์ grammar จาก facebook (5)

แนวข้อสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใน 7 วิชาสามัญ

Factory workers were taken to hospital yesterday after _________ fumes. 

1. poisoning
2. being poisoned by
3. be poisoned
4. being poisoning
5. had been poisoned

แปลโจทย์: คนงานของโรงงานถูกนำส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ __________ ควันพิษ

poison ถ้าเป็น verb จะแปลว่า วางยาพิษ, ทำให้ป่วยหรือตายจากสารพิษ

หลักการ:

ก) เนื่องจากคนงานถูกนำส่ง ร.พ. แสดงว่าพวกเค้าต้อง "ถูกทำให้ป่วยโดยควันพิษ" เราจึงต้องเลือกข้อที่มีความหมายแบบ passive (ต้องมี V3 ปรากฏอยู่)

ข) after เป็นได้ทั้ง conjunction และ preposition
  • ถ้าเป็น conjunction ต้องใช้ after + S + V
  • ถ้าเป็น preposition ต้องใช้ after + noun phrase หรือ Ving หรือ wh- noun clause
จากหลักการทั้งสองข้อข้างต้น ข้อที่ใช้ได้คือข้อ 2. being poisoned by เท่านั้นครับ

Note: ข้อนี้นอกจากจะใช้ after being poisoned by แล้ว เราอาจใช้ after having been poisoned by ก็ได้นะครับ (ใช้รูป perfect participle "having + V3" เพื่อเน้นว่าเหตุการณ์โดนควันพิษเกิดก่อนการถูกนำส่ง ร.พ.) หรือไม่งั้นก็ใช้ประโยคย่อยแบบเต็มรูปคือ after they had been poisoned by ก็ได้

โจทย์และคำเฉลยนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 7, 2015