โจทย์ grammar จาก facebook (8)


คำอธิบายเพิ่มเติม
ปกติ everyone ถือเป็นสรรพนามเอกพจน์ ซึ่งใน present tense กริยาจะต้องเติม -s เช่น Everyone is ..., Everyone remains ... (กริยา is, remains ในที่นี้ถือเป็น V1) แต่ในโจทย์ข้อนี้มันมี it is necessary that อยู่ข้างหน้า เราจึงต้องใช้รูป remain (V0) ซึ่งกรณีนี้เราเรียกมันตามภาษาไวยากรณ์ว่า present subjunctive

บทความนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 10, 2015