โจทย์ grammar จาก facebook (1)

Jim was _____ tired he couldn't think straight.
(a) very
(b) rather
(c) so
(d) too
(e) much

วิธีคิด

1. ในช่องว่างต้องเติม adverb เพราะต้องขยายคำว่า tired ซึ่งเป็น adjective (แต่ตัวเลือกทั้ง 5 ข้อก็สามารถเป็น adverb ได้ทุกตัว)

2. เนื่องจากข้อนี้มี 2 clauses เขียนต่อกัน แสดงว่ามีการละ conjunction หลังคำว่า tired; conjunction ที่ละไว้ก็คือ that นั่นเอง ดังนั้นประโยคในโจทย์เขียนเต็ม ๆ ได้ดังนี้

Jim was _____ tired that he couldn't think straight.

adverb ที่เราจะนำมาเติมในช่องว่างต้องเป็นคำที่ใช้คู่กับ that ได้ ซึ่งก็คือคำว่า so นั่นเอง (โครงสร้าง so...that แปลว่ามากจนกระทั่งว่า) ดังนั้นจึงตอบข้อ (c)

โครงสร้างที่สำคัญนอกจาก so...that แล้วยังมี such...that กับ too...to ซึ่งผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความที่ 9

โจทย์และคำเฉลยนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ December 29, 2014