โจทย์ grammar จาก facebook (6)

James loves his wife _______ the fact that she drinks too much.
1. even though
2. as though
3. in spite of
4. by
5. owing to

แปลโจทย์ เจมส์รักภรรยาของเขา ___________ ความจริงที่ว่าเธอดื่ม (เหล้า) มากเกินไป
1. even though (conjunction) = แม้ว่า
2. as though (conjunction) = ราวกับว่า
3. in spite of (preposition) = ทั้ง ๆ ที่
4. by (preposition) = โดย
5. owing to (preposition) = เพราะ
อย่าลืมหลักพื้นฐานว่า conjunction + S + V (แต่บางครั้งอาจลดรูปได้นะครับ แต่ยังไม่เกี่ยวกับข้อนี้)
ส่วน preposition + noun phrase (หรือสิ่งที่เทียบเท่านามอื่น ๆ ได้แก่ gerund clause, wh- noun clause)

ข้อนี้ต้องใช้ preposition นะครับ เพราะข้างหลังช่องว่างคือ the fact ... ซึ่งเป็น noun phrase
preposition ที่จะเติมต้องมีความหมายเชิงขัดแย้งด้วย (ดูจากความหมายของประโยค) ดังนั้นจึงต้องตอบข้อ 3. in spite of

จำง่าย ๆ ว่า in spite of + noun phrase แต่ in spite of the fact that + S + V


หมายเหตุ

โจทย์และคำเฉลยนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 8, 2015